GDPR och personuppgifter

Information gällande behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Arena Workforce värnar individens personliga integritet och säkerhet gällande personuppgifter. Vi ser till att individens personuppgifter behandlas korrekt enligt gällande lagstiftning. Denna information tillämpas för dig som kandidat, kund, leverantör och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.
När du börjar hos oss kommer du och din jobbkonsult tillsammans lägga upp en plan för din tid hos oss. Aktiviteterna i programmet anpassas utifrån dina personliga behov, med syfte att ge dig bästa möjliga stöd. Vi identifierar dina styrkor och resurser samt hjälper dig att marknadsföra dem så att du tar dig närmare arbetsmarknaden. Hos oss finns ett stort nätverk av arbetsgivarkontakter där vi kan matcha ut dina kompetenser. Våra medarbetare har också kunskap om hur man hittar ”dolda jobb” - de jobb som inte annonseras ut. Vi säkerställer att ditt CV och personliga brev framställer dig från din bästa sida, både när det kommer till innehåll och grafisk layout. Hos oss får du med andra ord förutsättningar att snabbare komma ut i arbete.


Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi tar emot informationen med syfte att uppgradera vår tjänst och service gentemot våra kunder samt för att kunna analysera tjänstens användning och åligganden.Om du är kund hos oss behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, respons angående uppdrag, kundvårdande verksamhet, viss statistik, utvärdering och för kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för potentiell reklamation och för att säkerställa affärsmässig relation.

Vi använder gärna e-post i kommunikationen med våra kunder. Om du varit inne på någon av våra hemsidor och godkänt att vi behandlar dina personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter kan användas i kommunikation med dig. Om du avböjer till att dina personuppgifter ska användas i marknadsföring får du gärna kontakta oss via e-post: personuppgifter@arenakonernen.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter inkluderar all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.Med ditt samtycke som kund kan insamla och behandla följande: Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Det kan också begäras att du delar med dig av registerutdrag från myndigheter vilka sedan förstörs efter att vi registrerat endast godkännande/underkännande utifrån kundens krav.Vi kan komma att använda tredje part för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer våra instruktioner gällande behandling av personuppgifter. Personuppgifter genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik. Gällande dig som kund eller leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig


Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen, offentlighetsprincipen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.


Skydd av dina personuppgifter

Arena Workforce, som är en del av Arenakoncernen, har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Arena Workforce anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas, likaså om du inte längre vill kvarstå som kandidat hos oss.

Tillgång till dina personuppgifter och rättelse rättigheter
En begäran om registerutdrag, eller rättning/radering av uppgifter ska skickas via e-post till personuppgifter@arenakoncernen.se. Märk ditt meddelande med ”Registerutdrag”. Om du anser att någon uppgift i ett register är felaktig eller missvisande bör du även begära rättelse genom att skicka e-post till ovanstående adress. Märk ditt meddelande med ”Rättelse.”

Dataportabilitet 
Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.Begränsning
Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Arena Workforce anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Ändringar i denna information

Arena Workforce förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt. Arena Workforce anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Frågor och funderingar

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Arena Workforce är du välkommen att kontakta oss via e-post personuppgifter@arenakoncernen.se. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.